คณะสังคมศาสตร์จัดประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

>>: วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ. ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกำกับติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมชั้น ๑ โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงานถวาย โครงการดังกล่าวเป็นการชี้แจงนโยบายและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และชี้แจงนโยบายพร้อมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ภาคบ่าย พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์ส่วนกลางเข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๓ รูป/คน และจากส่วนภูมิภาคจำนวน ๗๐ รูป/คน รวม ๑๖๓ รูปคน โครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทุกประการ จากนั้น พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร จึงได้กล่าวปิดโครงการ ในเวลา ๑๕.๓๐ น.