เอกสารประกอบองค์ประกอบที่ 4

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ตัวอย่าง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ๔.๓ และ๖.๑
ตัวอย่าง แบบประเมินคุณภาพการสอน
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-สมอ.08
ตัวอย่าง ประกาศรับสมัครตำแหน่ง สายวิชาการ คัดเลือก
ตัวอย่าง แผนพัฒนาอาจารย์-การสำรวจอาจารย์
ตัวอย่าง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวอย่าง สมอ.08 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร