เอกสารประกอบการเขียน SAR

ตัวอย่าง คู่มือส่วนงานจัดการศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมิานคุณภาพการศึกษาภายในปี ๖๑
ตัวอย่าง รูปแบบการเขียน SAR ๒๕๖๑
แนวทางการเขียนรายงานแบบย่อ
เป้าหมายปี ๖๑
มคอ ๑ รปศ.ปริญญาตรี
มคอ.๒ รัฐประศาสนศาสตร์
หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลักสูตร รป.ม. ปี ๖๐
แผนบริหารความเสี่ยง-๖๐
๓.๑.๑ Flowchart -การรับนิสิต
๓.๑.๒ Flowchart -การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๓.๒.๑ Flowchart -การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
๓.๒.๒ Flowchart -การควบคุม การดูแลการแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
๓.๒.๓ Flowchart -การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๑.๑ Flowchart -การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๒ Flowchart -ระบบการบริหารอาจารย์ (ระบบการบริหารอาจารย์)
๔.๑.๓ Flowchart -ระบบการบริหารอาจารย์ (ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)
๕.๑.๑ Flowchart -สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชา)
๕.๑.๒ Flowchart -สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ)
๕.๒.๑ Flowchart -การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๒.๒ Flowchart -การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๓.๑ Flowchart -การประเมานผู้เรียน (ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF)
๕.๓.๒ Flowchart -การประเมินผู้เรียน (ระบบการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต)
๕.๓.๓ Flowchart -การประเมินผู้เรียน
๖.๑.๑ Flowchart -สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้