เอกสารประกอบองค์ประกอบที่ 3

ตัวอย่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ และออกข้อสอบ
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกก.สอบสัมภาษณ์(ปฏิบัติการวิชาชีพ) 3 ส.ค.58
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ตัวอย่าง โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดการศึกษา
ตัวอย่าง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่าง เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
ตัวอย่าง แบบประเมินการให้คำปรึกษา แนะแนว
ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ๓.๓ และ๖.๑ ป.ตรี
ตัวอย่าง-แบบประเมินความพึงพอใจ 3.3